Using a Reverse-Proxy

Running BookWyrm Behind a Reverse-Proxy

If you are running another web-server on your machine, you should have it handle proxying web requests to BookWyrm.

The default BookWyrm configuration already has an nginx server that proxies requests to the django app that handles SSL and directly serves static files. The static files are stored in a Docker volume that several BookWyrm services access, so it is not recommended to remove this server completely.

To run BookWyrm behind a reverse-proxy, make the following changes:

 • In nginx/default.conf:
  • Comment out the two default servers
  • Uncomment the server labeled Reverse-Proxy server
  • Replace your-domain.com with your domain name
 • In docker-compose.yml:
  • In services -> nginx -> ports, comment out the default ports and add - 8001:8001
  • In services -> nginx -> volumes, comment out the two volumes that begin ./certbot/
  • In services, comment out the certbot service

At this point, you can follow, the setup instructions as listed. Once docker is running, you can access your BookWyrm instance at http://localhost:8001 (NOTE: your server is not accessible over https).

Steps for setting up a reverse-proxy are server dependent.

Nginx

Przed konfiguracją nginx należy zlokalizować swój katalog konfiguracji nginx, który jest zależny od platformy i jak nginx został zainstalowany. Sprawdź przewodnik nginx po więcej szczegółów.

Aby skonfigurować swój serwer:

 • Upewnij się, że w pliku nginx.conf wiersz include servers/*; nie jest zawarty w komentarzu.
 • W swoim katalogu servers utwórz nowy plik z nazwą Twojej domeny zawierający następujące informacje:
server {
  server_name your-domain.com www.your-domain.com;

  location / {
    proxy_pass http://localhost:8000;
    proxy_set_header X-Forwarded-For $proxy_add_x_forwarded_for;
    proxy_set_header Host $host;
  }

  location /images/ {
    proxy_pass http://localhost:8001;
    proxy_set_header X-Forwarded-For $proxy_add_x_forwarded_for;
    proxy_set_header Host $host;
  }

  location /static/ {
    proxy_pass http://localhost:8001;
    proxy_set_header X-Forwarded-For $proxy_add_x_forwarded_for;
    proxy_set_header Host $host;
  }

  listen [::]:80 ssl;
  listen 80 ssl;
}

Do konfiguracji bloku SSL:

server {
  server_name your.domain;

  listen [::]:80;
  listen 80;
  add_header Strict-Transport-Security "max-age=31536000;includeSubDomains" always;
  rewrite ^ https://$server_name$request_uri;
  location / { return 301 https://$host$request_uri; }
}

# SSL code
ssl_certificate /etc/letsencrypt/live/your.domain/fullchain.pem;
ssl_certificate_key /etc/letsencrypt/live/your.domain/privkey.pem;

server {
  listen [::]:443 ssl http2;
  listen 443 ssl http2;

  server_name your.domain;
  add_header Strict-Transport-Security "max-age=31536000; includeSubDomains" always;
  location / {
    proxy_pass http://localhost:8000;
    proxy_set_header X-Forwarded-For $proxy_add_x_forwarded_for;
    proxy_set_header Host $host;
  }

  location /images/ {
    proxy_pass http://localhost:8001;
    proxy_set_header X-Forwarded-For $proxy_add_x_forwarded_for;
    proxy_set_header Host $host;
  }

  location /static/ {
    proxy_pass http://localhost:8001;
    proxy_set_header X-Forwarded-For $proxy_add_x_forwarded_for;
    proxy_set_header Host $host;
  }
}
 • wykonaj sudo certbot run --nginx --email TWÓJ_EMAIL -d twoja-domena.pl -d www.twoja-domena.pl
 • uruchom ponownie nginx

Jeśli wszystko przebiegło pomyślnie, Twoja instancja BookWyrm powinna być od teraz dostępna z zewnątrz.

Note: the proxy_set_header Host $host; is essential; if you do not include it, incoming messages from federated servers will be rejected.

Uwaga: lokalizacja certyfikatów SSL może różnić się w zależności od systemu operacyjnego Twojego serwera